Privacy

Omgaan met persoonsgegevens in verslavingszorg en verslavingsreclassering en het hanteren van de wettelijke voorschriften op het terrein van privacy is een complexe aangelegenheid. Zowel de zorg als de reclassering kennen deels eigen specifieke regels op dit gebied.

Daardoor krijgen reclasseringswerkers bij het uitvoeren van hun taken te maken met diverse reglementen op het gebied van privacy. Zoals:

  • Het privacyreglement van de eigen instelling. Opgemerkt dient te worden dat privacyreglementen van de eigen instellingen van toepassing zijn op de zorg en daardoor onvoldoende handvatten biedt voor de reclasseringswerker.
  • Aanwijzing verstrekking van Strafvorderlijke gegevens voor buiten de strafrechtspleging gelegen doeleinden. Deze aanwijzing ziet op meldingen aan het College van procureurs-generaal (CBP) van alle mogelijke verwerkingen van persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens waarvoor het OM verantwoordelijkheid draagt.
  • De reclassering hanteert het 'privacyreglement inzake bescherming van cliëntgegevens'. Hierbij is het vertrekpunt niet de reclasseringswerker als vertrouwenspersoon, maar als toezichthouder.
  • De geheimhoudingsplicht is 'voor zover het de uitwisseling van cliëntgegevens betreft - eveneens nader uitgewerkt in het Privacyreglement Cliëntgegevens. Kern van de geheimhoudingsplicht van de reclasseringswerker is dat cliënten ervan op aan moeten kunnen dat informatie, die zij vertrouwelijk aan de reclasseringswerker verstrekken, niet zonder hun toestemming aan derden bekend wordt gemaakt.

Meer informatie

Op vragen over privacy die betrekking hebben op een ander onderwerp dan hierboven genoemd, geeft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) mogelijk antwoord. De Wbp geeft regels voor het verwerken van persoonsgegevens en meldingen die aan de Autoriteit Persoonsgegevens moeten worden gedaan.

© Copyright 2019 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven